Algemene Ledenvergadering 2017

Agenda Algemene Ledenvergadering van de Afdeling Utrecht

Maandagavond 10 april 2017 om 19.30 uur in het Nivon centrum

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Concept verslag van de Algemene Ledenvergadering van 11 april 2016
 4. Concept jaarverslag 2017 van de secretaris
 5. Financieel verslag 2016
 6. Verslag van de kascontrolecommissie
 7. Verkiezing van de nieuwe kascontrolecommissie
 8. Bestuursverkiezing
  Trudy van den Bergh (secretaris) is aftredend en niet herkiesbaar
  Janjaap Luijt stelt zich verkiesbaar als penningmeester
  Harry van Someren blijft nog een jaar waarnemend voorzitter
 9. Begroting voor 2017 (zie onder punt 5)
 10. Nieuwe activiteiten
 11. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
 12. Sluiting

Albert en Dingeman van de fotoclub besluiten de avond met een mooie fotoreportage.

Klik hier voor het overzicht van alle jaarstukken