Algemene Ledenvergadering 2018

Algemene Ledenvergadering van de Afdeling Utrecht

Woensdagavond 16 mei 2018 om 19.30 uur in het Nivon centrum

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Concept verslag van de Algemene Ledenvergadering van 10 april 2017
 4. Concept jaarverslag 2017 van de secretaris
 5. Financieel verslag 2017
 6. Verslag van de kascontrolecommissie
 7. Verkiezing van de nieuwe kascontrolecommissie
 8. Bestuursverkiezing
  Harry van Someren aftredend, niet herkiesbaar
  Marrie Somers aftredend, niet herkiesbaar
  Djoko Draaisma, verkiesbaar
  Annemarie van der Werf, verkiesbaar
 9. Begroting voor 2018
 10. Stand van zaken huisvesting
 11. Nieuwe activiteiten
 12. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
 13. Sluiting

Liesbeth Redeke besluit de avond met een presentatie.

Klik hier voor het overzicht van alle jaarstukken