Algemene Ledenvergadering 2016

Agenda Algemene Ledenvergadering van de Afdeling Utrecht

Maandagavond 11 april 2016 om 19.30 uur in het Nivon centrum

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Concept verslag van de Algemene Ledenvergadering van 13 april 2015
 4. Concept jaarverslag 2015 van de secretaris
 5. Financieel verslag 2015
 6. Verslag van de kascontrolecommissie
 7. Verkiezing van de nieuwe kascontrolecommissie
 8. Bestuursverkiezing
  Beheer vacature
  Marrie Somers (algemeen bestuurslid) is aftredend en herkiesbaar

  Het bestuur is op zoek naar 1 of 2 nieuwe bestuursleden

 9. Begroting voor 2016
 10. Nieuwe activiteiten
 11. Wat verder ter tafel komt en rondvraag
 12. Sluiting

Na afloop verzorgt de fotogroep een presentatie en wordt de avond afgesloten met een borrel.

Klik hier voor het overzicht van alle jaarstukken


Klik hier voor een verslag van de vergadering