Beleidsuitgangspunten om over mee te denken

Een eerste 1ste opzet: september 2021 | Voor leden om over mee te denken

Artikel 2 van de statuten van het Nivon luidt als volgt:
“Het Nivon stelt zich ten doel het welzijn te bevorderen door de mens ten dienste te staan in het streven om natuur, techniek en cultuur tot een evenwichtig geheel in ieders leven en in de maatschappij te verwerken. Het wil in sociaal en cultureel opzicht bijdragen tot een harmonische ontplooiing van de menselijke persoonlijkheid, ook in de zin dat een ieder zich meer bewust wordt van zijn velerlei verantwoordelijkheden in de samenleving, die tot een hechte gemeenschap moet uitgroeien. Het streeft deze doeleinden na, met eerbiediging van ieders levensbeschouwing, met als ideaal een democratisch-socialistische maatschappij, gebaseerd op vrijheid, gerechtigheid en gemeenschapszin”.

Veel nadruk in de ontwikkeling van het Nivon is komen te liggen bij de Natuurvriendelijk huizen en het natuurvriendenwerk. De voortkomst, in 1960 uit het Instituut voor arbeidersontwikkeling (IvAO) gesticht in 1924, klinkt nog na in het woord techniek. Wikipedia laat het woord al vallen en zegt over het Nivon: “Het heeft als doel mensen en natuur bij elkaar te brengen en hun de mogelijkheid te geven zich te ontspannen, elkaar te ontmoeten, te ontdekken en zich te ontplooien.”
“Voor-en-door”-formule, doe het zelf, soberheid, onderlinge solidariteit en het samen doen, zijn denken wij een aantal kernformules die bij het Nivon horen. De geschiedenis van het Nivon heeft geresulteerd in een groep aktieve leden die gekenmerkt worden door vanzelfsprekend sociaal zijn, vanzelfsprekend solidair zijn, gelijkwaardig met elkaar omgaan, hands-on de activiteiten samen doen en samen dragen in een ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel
Van oorsprong was het een arbeiders emancipatie beweging, maar tegenwoordig is het een sociale maar vergrijzende groep, die juist in hun sociale en solidaire levensopvatting losgezongen zijn geraakt van de huidige arbeiders klassen, die vaak van allochtone afkomst zijn. Het Nivon bestaat tegenwoordig voornamelijk uit blanke middenstand Nederlanders, met voor Nivon Utrecht een leeftijd van gemiddeld tussen de 60 en 70. En dat is niet waarvoor het Nivon opgericht is, alhoewel het ook een prettig gevolg is van de activiteiten uit het verleden, dus er is niets mis mee.
Over het ideaal van een democratisch-socialistische maatschappij gebaseerd op vrijheid, gerechtigheid en gemeenschapszin kan je zeggen. Dat het idealen zijn die in wezen terug gaan op de “Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap”-gedachte van de Franse Revolutie.
Vrijheid is in wezen in het verleden gerealiseerd geworden door de liberale bewegingen van de 19de eeuw, tegenwoordig uitgedragen door partijen als de VVD en D’66 die zeer sterk de nadruk zijn gaan leggen in de vrijheid van het nastreven van het eigen geluk, tegenwoordig ten kosten van de broederschapsgedachte, solidariteit en gemeenschapszin.
Gelijkheid is in ieder geval een maatschappij breed gedragen ideaal dat ieder individu gelijke kansen moet hebben in het leven. Het is de realiteit niet, maar we streven er op zijn minst naar. In praktijk raakt vaak het realiteit inzicht op de achtergrond door een overmaat van met onze eigen besognes bezig zijn, en het copen met de levensdruk van de moderne –druk-druk-druk maatschappij.
In een stads Nivon ligt relatief gezien meer de nadruk op het begrip Volksontwikkeling dan op Natuurvrienden werk. Het gaat er om het samen actief maarontspannend actief bezig zijn met dingen die voor een beter evenwicht tussen hoofd hart en handen van de individuele mens en daarmee ook tussen mensen onderling en de samenleving als zodanig.

Wat is nu volksontwikkeling en wat bevorderd volksontwikkeling?

  1. Vanuit het voorgaande is zou je zeggen dat in het tegenwoordige tijdsgewricht het begrip “broederschap/solidariteit/gemeenschapszin” van belang is om te bevorderen in de activiteiten die we uit dragen en willen gaan uitdragen.
  2. Om iets aan de voortschrijdende vergrijzing te doen zouden we ons meer toegankelijk moeten maken voor allereerst de Nivon leden die nog volop in het arbeidsproces staan, en die we meer innerlijke rust en evenwicht en een gevoel van gemeenschaps zin zouden kunnen bieden, cq. elkaar doen bieden.
  3. We zouden ons meer toegankelijk moeten maken voor de tegenwoordige onderliggende klasse en de “verworpenen der aarde” in onze maatschappij.

In praktische zin lijkt het ons zinnig:

  • allereerst het een levenservaringen uitwisselingsgroep te gaan opzetten, die in de avond uren gaat draaien.
  • ten tweede tot een samenwerking met Wishing Well West te komen, cq. mensen uit de sociale woningbouw rondom de Kanaalstraat uit te nodigen mee te doen aan de levenservaringendelengroep, en wellicht aan andere nivonactiviteiten, zoals de zijdeschildergroep, muziekgroep, boekbind club, wandelgroepen en de yoga, een fietstochtje naar het Natuurvriendenhuis in Lage Vuursche otgsnidseren met wat aktiviteiten aldaar, welicht een culturele aktiviteiten dag in de stad utrecht zelf, door gezamenlijk een paar bijzondere locaties te bezoeken en rondgeleid te worden, bijvoorbeeld het Sint-Eloyengasthuis (smedengildehuis), de oude hortus (vrij toegang voor Nivon-leden), de AAFab blokfluitfabriek.
  • ten derde meer samenwerking te zoeken met onder andere Natuurvriendenhuis Koos Vorinkhuis in Lage Vuursche.
  • ten vierde wellicht een open met elkaar koken- en etengroep, spelletjesavond etc…. en welke andere ideeën we kunnen uitwerken?
  • ten vijfde meer maatschappelijk relevant proberen te worden. Dat is wat verdere toekomstmuziek, maar het gaat over relevante bewegingen in de maatschappij te ondersteunen enbevorderen en er mee samen te werken.