Kees Blomhert gestopt

Kees Blomhert heeft aangegeven zijn bestuursfunctie neer te leggen.
Het bestuur dankt hem voor zijn inzet binnen het bestuur, met name voor het agendabeheer van de activiteiten en de contacten met de verhuurder.
Kees blijft betrokken bij de voorjaars- en najaarswandelingen.

Bestuur Nivon afdeling Utrecht

Kort verslag ALV

Maandag 21 september 2020 heeft afdeling Utrecht van het Nivon de uitgestelde Algemene Ledenvergadering gehouden. Er waren slechts 14 leden aanwezig, wat het afstand houden uiteraard ten goede kwam. Na de vergadering hebben de aanwezigen uitgebreid gesproken over de toekomst van de afdeling. In het voorjaar verloopt van twee bestuursleden de zittingstermijn en zij hebben al te kennen gegeven geen tweede termijn aan te gaan, omdat ze plannen hebben naar elders te verhuizen. Ook overweegt de penningmeester af te treden in het voorjaar. Daarom roept het bestuur met klem kandidaat-bestuursleden op om zich te melden. Om beter inzicht te krijgen in de verschillende bestuursfunctie zullen de leden binnenkort de functieprofielen kunnen raadplegen op de website.
Naast het gebrek aan bestuursleden, kampt de afdeling ook met problemen met de huisvesting. De locatie van het Nivon-centrum aan de Boorstraat voldoet, maar is op de lange termijn financieel niet houdbaar. Vandaar dat het huidige bestuur blijft zoeken naar een betaalbaar alternatief.

Het volledige verslag van de vergadering krijgen de leden per nieuwsbrief toegestuurd.

Scenario´s toekomst Nivon Centrum Utrecht

Sinds zomer 2019 maakt Nivon Utrecht gebruik van de locatie aan de Boorstraat. We zijn erg blij met de ruimte. Hoewel de huur voor de hoeveelheid ruimte op deze plek in Utrecht niet hoog is, is het voor de afdeling toch een grote kostenpost. Een simpele rekensom leert dat de afdeling zich dit financieel niet kan veroorloven en dat als we niets doen, over 5 jaar de afdelingskas leeg is. Daarom heeft het bestuur zeven scenario’s opgesteld die naar de toekomst van het Nivon Centrum kijken. Deze scenario´s zullen tijdens de Algemene Ledenvergadering worden besproken. Het bestuur heeft de volgende scenario’s bedacht:

Scenario 1: op de huidige weg doorgaan
Momenteel betaalt Nivon Utrecht jaarlijks € 9.000 aan huur en aan ontvangt jaar € 2.000 aan verhhuur aan derden. Dus teert Nivon Utrecht per jaar € 7.000 in. Momenteel hebben de afdeling (€ 11.000) en de aan haar gelieerde stichting (€ 20.000) een samen een vermogen van circa € 32.000. Dat betekent dat binnen 5 jaar het geld op is en Nivon Utrecht niet langer een centrum heeft.

Scenario 2: een goedkoper pand vinden
Bij onze laatste twee zoektochten was het heel lastig om iets te vinden dat betaalbaar is en adequaat. Momenteel is er sprake van een overspannen vastgoedmarkt wat de zoektocht niet makkelijk maakt. Een bijkomende belemmerende factor in de zoektocht zijn onze muziekgroepen. Als we al een geschikte ruimte op het oog hebben, dan vreest de verhuurder al snel geluidsoverlast voor naastgelegen ruimtes. Een zoektocht hoeft niet vruchteloos te zijn, maar daarvoor zijn wel mensen nodig, die deze zoektocht oppakken, aangezien binnen het bestuur daarvoor nu de mankracht ontbreekt.

Scenario 3: geen eigen centrum, maar huur per activiteit
Nivon Utrecht kan kiezen om niet langer een eigen centrum in stand te houden, maar per activiteit een ruimte te huren, bijvoorbeeld bij buurthuis. Met de huidige activiteiten (onder andere muziekgroep Jeu-di, fotowerkgroep, boekbinders, yoga, zijdeschilderen en leesgroep) zou de huur nodig van circa 210 dagdelen per jaar. Uitgaande van € 50 euro per dagdeel (een heel schappelijke huur voor een dagdeel in een buurthuis) betekent dat ruim € 10.000 per jaar. Dat is flink duurder dan de huidige situatie en ons inziens dus geen reëel scenario.

Scenario 4: externe financiering van de ruimte
Nivon Utrecht zou subsidie kunnen aanvragen bij gemeente of sponsoring zoeken bij derden. In hoeverre dit mogelijk is en aan welke voorwaarden Nivon Utrecht zou moeten voldoen is niet bekend. Om dit scenario verder te onderzoeken en uit te werken, is iemand nodig die dit oppakt, aangezien binnen het bestuur daarvoor nu de mankracht ontbreekt.

Scenario 5: deelnemers van de activiteiten betalen een bijdrage
Momenteel zijn voor de eigen groepen aan het gebruik van het Nivon Centrum geen kosten verbonden. De deelnemers aan de activiteiten zouden een bijdrage in de kosten van de huur gaan betalen. Bij de huidige bezetting en hetzelfde aantal deelnemers zou dit bij € 2 per deelnemer per activiteit uitkomen op extra inkomsten van circa € 3.500. Dat is al de helft van de jaarlijkse huur. Op zich vindt het bestuur dit een reëel scenario, aangezien het niet vreemd is dat organisaties een deelnemersbijdrage vragen aan mensen die deelnemen aan activiteiten.

Scenario 6: zoeken naar meer externe huurders
In het verleden had Nivon Utrecht meer externe huurders, die voor een constante inkomstenstroom zorgden. De verhuizingen hebben ertoe geleid dat een aantal van hen de samenwerking met ons hebben opgezegd. Zoeken naar nieuwe externe huurder is vrijwel onmogelijk, aangezien het huidige Nivon Centrum nauwelijks nog beschikbare dagdelen over heeft.

Scenario 7: een suikeroom
Misschien zijn er binnen onze afdeling Nivon-leden die een geschikte ruimte bezitten en die deze tegen een betaalbare vergoeding aan de afdeling te beschikking stellen.

Verslag Nieuwjaarsconcert

Wenen kent het traditionele Nieuwjaarsconcert van de Wiener Philharmoniker, maar Nivon Utrecht kan excelleren met zijn eigen muziekgroep. Ter gelegenheid van het nieuwe jaar vond op 12 januari in het Nivon Centrum aan de Boorstraat de nieuwjaarsbijeenkomst plaats. Bijna vijftig leden waren aanwezig.

De bijeenkomst werd muzikaal omlijst door de eigen muziekgroep Jeu-di. Onder leiding van Rosita van Oosten speelde het orkest de volgende stukken:

 • Johann Staden – uit drei Tanzsätze Pavana mit Nachtanz — Couranta
 • F.J. Gossec – Ouverture in G
 • W.A. Mozart — Eine kleine Nachtmusik
 • Anoniem Der Rosenpolka — volksmuziek uit Mecklenburg
 • Pierre Wijnnobel — Vivace Andantino met gastzanger Hans Hubregtse
 • John Lennon – When I’m 64

Met name Eine kleine Nachtmusik was een verrassing. Dirigent Rosita van Oosten had dit stuk speciaal voor deze groep opnieuw gearrangeerd.

Na het optreden sprak de voorzitter een aantal woorden en brachten de aanwezigen een heildronk uit op het nieuwe jaar.te brengen op 2020. .

 

Verhuizing Nivon Centrum

Er zijn met Denksportcentrum Dijckzigt afspraken gemaakt voor het huren van de ruimte in Het Huis Utrecht aan de Boorstraat 107 in Utrecht.
Er is afgesproken dat het Nivon verhuist op zaterdag 15 juni. De ruimte waar een paar kasten kunnen komen te staan, moet nog samen met vrijwilligers van Denksportcentrum Dijckzigt worden opgeruimd en zodanig worden ingericht dat onze spullen daar kunnen staan. Dat doen we in juni, wie wil er helpen?

Graag ook jullie hulp bij:

 • inpakken spullen eigen groepen (uiterlijk zaterdag 1 juni)
 • uit elkaar halen van kasten Archimedeslaan (uiterlijk zaterdag 8 juni)
 • opruimen/inrichten ruimte voor opslag (juni) (geef graag aan wanneer je kan)
 • verhuizen van Archimedeslaan naar Boorstraat (zaterdag 15 juni)

Aanmelden kan bij Djoko Draaisma: voorzitter@nivon-utrecht.nl.

Gezocht: afgevaardigden

Elk halfjaar vindt de landelijke Nivon Raad plaats, een vergadering waar de besluiten rond het reilen en zeilen van de vereniging worden genomen. Naar deze vergadering komen afgevaardigden van de landelijke Nivon-groepen, de Natuurvriendenhuizen, de Nivon-afdelingen en geïnteresseerde leden. In de Nivon Raad doet het Centraal Bestuur van het Nivon verslag van zijn activiteiten en ontvouwt er zijn plannen en te voeren beleid.

Elke groep en afdeling vaardigt een aantal stemgerechtigde leden af naar de Nivon Raad. Op basis van het ledenaantal heeft afdeling Utrecht recht op drie stemgerechtigden. Ondanks dat afdeling Utrecht de op één na grootste Nivon-afdeling is, was de afdeling lange tijd niet vertegenwoordigd op de Nivon Raad, omdat er niemand vanuit Utrecht de vergaderingen bezocht. Gelukkig is hier nu verandering in gekomen.

Omdat het afdelingsbestuur graag meer leden wil betrekken bij de activiteiten van de afdeling, maar ook bij de vertegenwoordiging van Utrecht in het land, komt het bestuur graag in contact met leden die het leuk vinden één of twee keer per jaar de afdeling te vertegenwoordigen op de Nivon Raad.

Het kost weinig tijd (het lezen van de stukken) en per jaar twee dagen vergaderen en brainstormen in een Natuurvriendenhuis. Uiteraard wordt daarbij overleg met het afdelingsbestuur op prijs gesteld, maar dat kan informeel, dus je hoeft niet in het bestuur. Reiskosten naar de vergadering worden vergoed en vaak is het mogelijk samen met anderen te reizen.

Sinds vorig jaar vindt de Nivon Raad telkens plaats in een ander Natuurvriendenhuis, waar de afgevaardigden de nacht voorafgaande aan de vergadering gratis kunnen overnachten. De eerstvolgende raad is op zaterdag 9 november 2019 in Natuurvrienden Eikhold in Heerlen.

Heb je belangstelling de afdeling te vertegenwoordigen in de Nivon Raad, neem dan contact op met Anne Marie van der Werf: secretaris@nivon-utrecht.nl

Oproep nieuwe bestuursleden

Het bestuur van de afdeling Utrecht is op zoek naar bestuursleden. Algemene bestuursleden zijn van harte welkom. Nivon Utrecht is een grote afdeling waar een groot aantal werkgroepen veel activiteiten organiseren voor de leden. Voor het bestuur ligt er een aantal uitdagingen:

 • we willen vaker een digitale Nieuwsbrief versturen en één of twee keer per jaar een papieren Nieuwsbrief;
 • we willen leden meer informeren over de huidige activiteiten en enthousiasmeren om ook andere activiteiten te ontplooien;
 • we willen kijken hoe we een meer jonger publiek kunnen trekken;
 • we moeten op zoek naar nieuwe huisvesting. Momenteel hebben we tijdelijk onderdak, maar we weten dat we op termijn (mogelijk al vanaf 1 januari 2020) iets anders moeten hebben.

Lijkt het je leuk om binnen ons bestuur één of meer van bovenstaande werkzaamheden op je te nemen, neem dan contact met ons op. Het geeft een leuke, zinvolle bezigheid en de afdeling is er blij mee. Het huidige bestuur is natuurlijk beschikbaar om je te helpen. Het bestuur bestaat momenteel uit 4 leden en komt doorgaans eens per 2 maanden bij elkaar.
Het kan een mooie aanvulling zijn voor je CV. Het vergt weinig tijd en is daardoor goed te combineren met andere bezigheden.
Heb je belangstelling, weet je iemand die het kan of wil doen of wil je meer weten, neem dan contact op met Anne Marie van der Werf.

Algemene Ledenvergadering – 16 april

Op dinsdag 16 april houdt Nivon afdeling Utrecht zijn Algemene Ledenvergadering. Alle leden waarvan een emailadres bekend is, hebben in een digitale nieuwsbrief hyperlinks ontvangen om de vergaderstukken te downloaden. Heeft u deze nieuwsbrief niet ontvangen of heeft u moeite de stukken te downloaden, dan worden de stukken u alsnog per email toegestuurd. Een verzoek hiertoe kun u richten aan nivonutrecht@gmail.com.

Na afloop van de vergadering zal Janjaap Luijt een voordracht geven over de geschiedenis van de goud- en zilversmeden in Utrecht.

Oproep: zelf aanpakken

Nivon is een vereniging voor leden door leden. We organiseren activiteiten met én voor elkaar. Een overzicht van bestaande activiteiten in Utrecht vind je op de website. Mis je iets of heb je een leuk idee voor een nieuwe activiteit en wil je je daarvoor inzetten? Neem dan contact op met het bestuur. Het bestuur kan je bijstaan en helpen bij het verwezenlijken van je plan. Zolang je activiteit openstaat voor Nivon-leden kan je gebruik maken van het Nivon Centrum, de website en de digitale nieuwsbrief. Ook kan het bestuur daar waar dat nodig is financieel bijspringen, zodat ook minder vermogende leden kunnen deelnemen. Dus heb je een idee, meld het bij het bestuur.
Djoko Draaisma, voorzitter@nivon-utrecht.nl

Verhuisimpressie Nivoncentrum naar de Archimedeslaan


Een kleine impressie van de verhuizing van het Nivoncentrum van het Rotsoord naar de Archimedeslaan.

Het was even goed aanpoten maar ook fijn om met een groep leden de handen uit de mouwen te steken en de spullen in en uit te laden in de vrachtauto die alles naar de nieuwe locatie reed. Een groepje ging met de auto en de rest op de fiets.

Lees meer