Algemene Ledenvergadering 2022

Op zondag 15 mei 2022 houdt Nivon afdeling Utrecht zijn Algemene Ledenvergadering. De bijeenkomst ALV wordt geopend met een korte film en een gesprek over: ‘In hoeverre zijn we een Ideële club dan wel een vrijetijdsbestedings organisatie?’

Alle leden waarvan een emailadres bekend is, hebben in een digitale nieuwsbrief hyperlinks ontvangen om de vergaderstukken te downloaden. Heeft u deze nieuwsbrief niet ontvangen of heeft u moeite de stukken te downloaden, dan worden de stukken u alsnog per email toegestuurd. Een verzoek hiertoe kun u richten aan nivonutrecht@gmail.com.

Vrijwilligersbijeenkomst

Zondag 3 april was er na twee jaar weer een vrijwilligersbijeenkomst. Een gezellig samenzijn voor vrijwilligers van Nivon Utrecht. Helaas was er een treinstoring waardoor niet iedereen kon komen. Iedereen vertelde iets over zijn of haar activiteit.Marian en Thijs stoppen vanwege hun leeftijd met het organiseren van de LAW-wandelingen en de culturele dagen. Zij hebben dit twaalf jaar gedaan. We hebben ze in de bloemen gezet.
Jeudi heeft voor ons muziek gespeeld, waarna we samen hebben gegeten, verzorgd door Elif’s Cuisine. Het was een leuke ongedwongen bijeenkomst.

Het bestuur bestaat uit Eugène, Nelly en Annemarie. Er is een oproep gedaan voor een nieuwe websitebeheer, omdat Janjaap hiermee gaat stoppen. Helaas was Nelly afwezig door ziekte. Saskia is voornemens mee te gaan doen met het bestuur.

Muziekgroep Jeu-di

gezamenlijke maaltijd

lopend buffet voor de vrijwilligers

Jaarverslag 2020 Nivon Utrecht

Inleiding
Voor zowel bestuur als activiteitengroepen stond 2020 bijna geheel in het teken van de Corona-pandemie. De meeste groepen hebben tot half maart 2020 activiteiten kunnen organiseren en uitvoeren, daarna lag er veel stil. Het bestuur is regelmatig virtueel samengekomen, met name voor de voortgang in de zoektocht naar nieuwe bestuursleden. Daarnaast zijn er contacten geweest met onze verhuurder, Dijckzigt (Ton Mackaay) om de nieuwe huurprijs af te spreken nu de externe huurders van de ruimte zelfstandig afspraken hebben met Dijckzigt.

Bestuur
Gedurende 2020 bestond het bestuur uit:

 • Janjaap Luijt, bestuurslid, financiën en website (aftredend in 2022)
 • Kees Blomhert, bestuurslid, agendabeheer (afgetreden 19 oktober 2020)
 • Anne Marie van der Werf, secretaris (aftredend in 2021
 • Djoko Draaisma, voorzitter (aftredend in 2021)

Het bestuur heeft totaal met 7 kandidaat bestuursleden kennisgemaakt. Daarvan hebben 3 kandidaten aangegeven Nivon Utrecht verder te helpen door een nieuw bestuur te vormen. De 3 personen komen voort uit 2 activiteitengroepen. Na de ALV (september 2020) werd door de aanwezige leden geopperd om elke groep iemand te laten afvaardigen. Met de huidige 3 kandidaat bestuursleden treedt er een stabiel bestuur aan. Janjaap heeft aangegeven de website nog blijvend te kunnen beheren.

De Algemene Ledenvergadering heeft niet in het voorjaar van 2020 plaatsgevonden maar hebben we moeten doorschuiven naar september 2020, een kort tijdsvak waarin het mogelijk was om samen te komen mits men zich hield aan de richtlijnen. We hebben de ALV corona-proof kunnen realiseren.

Ledental 2020
Voor afdeling Utrecht is het aantal leden in 2020 wederom gegroeid ten opzichte van 2019.

Ledenaantal 2017 2018 2019 2020
0 tot 6 jaar 30 0 tot 6 jaar 15 20 18
6 tot 26 jaar 217 6 tot 16 jaar 163 199 232
16 tot 25 jaar 104 95 124
26 jaar en ouder 1023 26 jaar en ouder 1093 1156 1369
Totaal 1285 Totaal 1375 1480 1743

NB in 2017 andere indeling van leeftijdsgroepen dan nu.

Kascontrole
De kas is gecontroleerd door de kascommissie, bestaande uit Yvonne Abels en Ardy Kuiper.

Website
Janjaap Luijt beheert de website.

Nieuwsbrief
In 2020 zijn 5 digitale nieuwsbrieven verschenen.

Activiteiten
Muziekgroep Jeu-di
Op 12 januari zorgde Jeudi opnieuw voor een muzikale omlijsting van de nieuwjaarsreceptie van Nivon Utrecht. Er werden 6 stukken gespeeld, daterend van de middeleeuwen tot de tegenwoordige tijd. Daarna zijn we elke donderdag lekker gaan spelen tot er opeens half maart een kink in de kabel kwam met een verbod op samenkomsten in verband met de uitbraak en verspreiding van Covid 19. Dat was om veel redenen een fikse tegenvaller. Tot de zomer kon er niet meer gespeeld worden en pas na de zomervakantie konden we vanaf 3 september de repetities hervatten. Daaraan voorafgaand hebben we een “corona-protocol” opgesteld, zodat we bij de repetities veilig konden spelen en we ons ook bij aankomst en vertrek aan de regels konden houden.
De aanwezigen waren heel erg blij om weer te kunnen spelen, want hadden het samen musiceren enorm gemist. Toch heeft een flink aantal leden van het orkest met spijt moeten besluiten om niet deel te nemen vanwege de eigen gezondheid of die van huisgenoten.
Dat gold ook voor Betsie Heijmen, jarenlang de coördinator van het orkest, maar zij gebruikte dit moment ook om definitief de lier (in haar geval de altblokfluit) aan de wilgen te hangen, een voornemen waar ze al een tijdje mee rondliep. Rosita heeft ons in de periodes dat we niet konden spelen regelmatig voorzien van nieuwe stukken, grappige muziekstukjes etc om ons een beetje aan het spelen te houden.
Vanaf 3 september hebben we in klein comité (iets meer dan het halve orkest) een aantal weken enorm fijn kunnen spelen, maar helaas kwam er weer een speelverbod. Toen het 19 november weer mocht is Jeudi meteen weer begonnen. Dat was helaas van korte duur want 10 december was alweer de laatste keer, omdat we opnieuw te maken kregen met een lockdown.

Yoga
In 2020 zijn de yoga-bijeenkomsten, wanneer dit mocht, bij elkaar geweest en dit ging goed. De groep bestaat uit 14 personen in totaal verdeeld over twee tijdstippen: dinsdagochtend om kwart voor elf en donderdagmiddag om twee uur. Wanneer men niet fysiek samen mocht komen werd de yoga via zoom gebracht. Een aantal hebben dit als mooie alternatieve oplossing ervaren. De andere helft voelde daar niet voor. Iedereen vindt het leuk elkaar live te ontmoeten. Het sociale karakter is groot in de groepen. Het aantal mensen is constant. Er is vertrouwen in de toekomst.

Boekbinden
De boekbind(en papierkunst)club bestaat uit een (kern)groepje van 4 mensen, waarbij een enkel keertje iemand aanschuift die we dan helpen met een boekbind, boekrestauratie of kartonnage klusje. Een vijfde lid heeft begin 2020 helaas moeten afhaken wegens steeds slechter worden ogen. We komen het hele jaar door bij elkaar op vrijdagen van 10-12 u. Handboekbinden zou je een meditatief ambachtelijke bezigheid kunnen noemen. Je leert een ambachtelijke vaardigheid aan die om rust, aandacht en een geduldige ontspannenheid vraagt, waar je je tactiele geheugen en ambachtelijke vaardigheden steeds verder in ontwikkelt en blijft ontwikkelen. De moderne mens vergeet hoe met met zijn vingers te denken. Je juist wel met een dergelijke vaardigheid bezig te houden maakt je voor ons gevoel tot een completer, in een beter evenwicht blijvend mens.
Iedere deelnemer heeft zijn eigen graad van vaardigheden in, waar we elkaar, maar ook nieuwkomers, die meer dan welkom zijn, in helpen zich te ontwikkelen. Voor Nieuwkomers hebben we, indien gewenst, een speciale opstart module, waarin je een klein boekje maakt dat tevens een reminder vormt voor de volgorde waarin je de dingen het beste kan doen.
Elke deelnemer is in principe met zijn eigen projecten bezig, waar we elkaar waar nodig bij helpen of adviezen geven. Lopende Projecten zijn:
1 Bordspel maken op basis van Origami modellen inclusief diverse bijbehorende Kartonnages (diverse doosjes en bord)
2 Twee deelnemers binden jaargangen tijdschriften in en doen incidenteel aan boekrestauratie en bijzondere boekbindprojecten.
3 De vierde deelnemer richt zich voornamelijk op boek- en bladmuziek restauratie.
Van de opgeheven boekbindclub van Nivon Almere hebben we afgelopen jaar een gietijzeren boekenpers en vooral een mechanisch maar wel professioneel snijapparaat gekregen, waardoor we nu een redelijke complete set aan apparaten bij elkaar hebben van een uitstekend niveau, waar meerdere technieken mee mogelijk zijn. De schenkers zouden nog een keer langskomen, maar door corona is dat op een wat langer baan verschoven.
Met zijn vieren slagen we er prima in een verantwoorde omgang met corona te vinden, zeker om dat 1 van ons in de gezondheidszorg werkt, en dus een groter verantwoordelijkheid heeft, en we allen tot de favoriete doelgroep van het virus hoort. Toch zijn er flinke hiaten gevallen in de periodes dat we bij elkaar konden komen. Op het moment van dit schrijven zien we allen naar uit naar het moment dat we, ijs, weder en overheid dienende, weer op kunnen starten.

Voorjaar- en najaarswandelingen
Kees Blomhert en Saskia Destombes hebben in 2020 vier wandelingen georganiseerd. Twee voorjaarswandelingen en twee najaarswandelingen.
Vanwege de opgelegde beperkingen ten gevolge van corona en de daarmee gepaard gaande aangescherpte maatregelen was het even zoeken naar geschikte data voor de wandelingen. Wij hebben de keus gemaakt om de voor- en najaarswandelingen door te laten gaan, al moesten we soms afwijken van onze eerste planning. We hebben de eerste Voorjaarswandeling, die gepland stond op 22 maart door laten gaan. We hebben de Groene Wissel Den Dolder gelopen. Ongeveer 16 kilometer. Het was een stralend zonnige dag. We liepen de tocht met 7 wandelaars.
Onze 2e Voorjaarswandeling, de Meijendeltocht, hebben we uit moeten stellen en hebben we verplaatst naar een datum na de zomer. De wandeling stond gepland op 10 mei, maar alle activiteiten vanuit NIVON Utrecht mochten/konden geen doorgang vinden. We hebben de prachtige Meijendel wandeling op 13 september gelopen. We waren in totaal met 4 wandelaars. Door alle corona gedoe liepen er minder mensen mee. Maar opnieuw was het op 13 september een stralend zonnige wandeldag.
Meestal hebben we een gemiddeld aantal wandelaars van ongeveer 8 a 10 personen. Dat was in het coronajaar 2020 aanmerkelijk minder. Wel is het zo dat wij als enige de wandelingen door hebben laten gaan.
Onze eerste najaarswandeling , De Warnsborn vanuit Arnhem naar Oosterbeek, was op 15 oktober. Een regenachtige dag (verslag staat op de NIVON site). We wandelden met z’n vieren. Onze 2e najaarswandeling, De Trage Tocht Maarn was op 22 november. We waren deze wandeldag met 5 personen. Ook hiervan is het verslag te vinden op de NIVON site. Onze samenwerking is goed. We kunnen samen goed plannen en het voorlopen van de wandelingen doen we met plezier.

Wandelweekend 2020
In 2019 boden Lida, Denise en Yvonne zich aan om het wandelweekend van 2020 te organiseren. Het leuke van deze nieuwe constructie was, dat een ieder zich kon richten op waar zij goed in is. Samen hebben wij de plek uit gekozen. Dat werd Eikhold in Heerlen. Denise wilde de wandelingen wel begeleiden en Yvonne zorgde voor de reserveringen. Het overleg vond via de app plaats. Lida zorgde voor de verbinding en de feedback tijdens het overleg. Corona bracht een andere beweging. We deden het rustig aan en hielden alle informatie over wat wel/niet kon goed in de gaten. Uiteindelijk gaven 9 mensen zich op om aan het weekend deel te nemen, want een aantal wandelaars hadden toch wel zin om eens wat langer en met andere mensen te wandelen. Alles was geregeld en op 1,5 meter afstand. Wat was anders? Er mocht niet gekookt worden en we zouden dit op lossen door uit eten te gaan, per overnachting betaalden wij 12,50 extra en was er een kleine groep bezoekers in het huis.
Door omstandigheden zijn we uiteindelijk met 4 personen gaan wandelen. Het was fijn dat het door kon gaan omdat Agniet het geen probleem vond om de wandelingen te begeleiden. Denise kon vanwege privéomstandigheden niet.
Het was de eerste keer dat er met een kleine groep werd gewandeld. Dat had ook iets. Het waren mooie wandelingen in een heuvelachtig gebied.
We hopen dat het er voor 2021 anders uit gaat zien.

Wandel2daagse
Dit heeft niet plaatsgevonden. De organisatoren (Teun, Ria en Tiane) hebben besloten om te stoppen met het organiseren van de wandel2daagse. De bedoeling was om in het weekend van 29 en 30 november de laatste feestelijke wandel2daagse naar De Banjaert te organiseren. Helaas heeft het Covid-virus dit verhinderd. Na 10 jaar is de wandel2daagse helaas gestopt. Dank Teun, Ria en Tiane voor de organisatie van de laatste jaren!

LAW
In 2020 hebben twee wandelingen plaatsgevonden (men loopt het Limespad). In januari 2020 de afstand Rhenen-Elst, in februari de afstand Wijk bij Duurstede-Elst. Contactpersonen zijn Thijs Nootenboom en Marian Bode.

Culturele dag
Deze heeft in 2021 niet plaatsgevonden.

Zijdeschilderen
De zijdeschildergroep is 3 keer bij elkaar geweest in verschillende samenstellingen, ieder maakt een eigen keuze in verband met corona. Wel is er een nieuwe deelnemer bijgekomen. De groep telt nu 9 deelnemers. Zodra het weer kan start de groep in 2021 weer op want iedereen mist de gezellige woensdagochtenden.

Leeskring
De Leeskring bestond aan het begin van 2020 uit 8 àa 9 personen. Normaliter komen we 6 of 7 keer per jaar bij elkaar. Dat is 1 keer per 6 weken. Tijdstip vrijdag ochtend van 10.30 uur tot 12.00 eventueel 12.15 uur. We zijn in dit jaar door de coronaperikelen maar 3 keer bijeengekomen. Voor die bijeenkomsten hebben we gelezen:
• Het bezoek van de lijfarts van Per Olov Enquist
• De tuin van de avondnevel van Tan Twan Eng
• Kikkers van Mo Yan
Voor de daaropvolgende bijeenkomst lazen we:
• Dorsvloer vol confetti van Franca Treur
Dit laatste boek hebben we niet kunnen bespreken door de coronamaatregelen. Van bijeenkomsten via Zoom of Teams, hebben we, ook vanwege onbekendheid van de leden ermee, afgezien. Of we het laatste boek dan alsnog bespreken, of weer een nieuw boek kiezen dat moeten we nog overleggen. Het aantal deelnemers moet liefst niet groter zijn dan 10 personen. Er staan nu 15 namen op de lijst. Misschien komt dat omdat door de coronabeperkingen men wat meer ging lezen en dus belangstelling kreeg voor de leesgroep. De inschatting is dat het tzt wel minder zal worden. Niet iedereen komt altijd maar, indien wel het geval, dan is 15 te veel. Zodra we weer kunnen starten zullen we dat onderling bespreken.

Gebruik van het Nivon Centrum
In 2020 is met verhuurder Dijckzigt overeen gekomen om de externe groepen, die onder de vlag van Nivon Utrecht huurden, zelfstandig te laten huren bij Dijckzigt. Ons bestuur hoeft zich dan niet meer bezig te houden met bemiddeling. Hierdoor is de huur die we betalen ook lager vastgesteld.
Eén à twee keer per jaar is er samen met schaakvereniging Dijckzigt, een schoonmaak van de ruimte.

Beleidsuitgangspunten om over mee te denken

Een eerste 1ste opzet: september 2021 | Voor leden om over mee te denken

Artikel 2 van de statuten van het Nivon luidt als volgt:
“Het Nivon stelt zich ten doel het welzijn te bevorderen door de mens ten dienste te staan in het streven om natuur, techniek en cultuur tot een evenwichtig geheel in ieders leven en in de maatschappij te verwerken. Het wil in sociaal en cultureel opzicht bijdragen tot een harmonische ontplooiing van de menselijke persoonlijkheid, ook in de zin dat een ieder zich meer bewust wordt van zijn velerlei verantwoordelijkheden in de samenleving, die tot een hechte gemeenschap moet uitgroeien. Het streeft deze doeleinden na, met eerbiediging van ieders levensbeschouwing, met als ideaal een democratisch-socialistische maatschappij, gebaseerd op vrijheid, gerechtigheid en gemeenschapszin”.

Veel nadruk in de ontwikkeling van het Nivon is komen te liggen bij de Natuurvriendelijk huizen en het natuurvriendenwerk. De voortkomst, in 1960 uit het Instituut voor arbeidersontwikkeling (IvAO) gesticht in 1924, klinkt nog na in het woord techniek. Wikipedia laat het woord al vallen en zegt over het Nivon: “Het heeft als doel mensen en natuur bij elkaar te brengen en hun de mogelijkheid te geven zich te ontspannen, elkaar te ontmoeten, te ontdekken en zich te ontplooien.”
“Voor-en-door”-formule, doe het zelf, soberheid, onderlinge solidariteit en het samen doen, zijn denken wij een aantal kernformules die bij het Nivon horen. De geschiedenis van het Nivon heeft geresulteerd in een groep aktieve leden die gekenmerkt worden door vanzelfsprekend sociaal zijn, vanzelfsprekend solidair zijn, gelijkwaardig met elkaar omgaan, hands-on de activiteiten samen doen en samen dragen in een ontwikkeld verantwoordelijkheidsgevoel
Van oorsprong was het een arbeiders emancipatie beweging, maar tegenwoordig is het een sociale maar vergrijzende groep, die juist in hun sociale en solidaire levensopvatting losgezongen zijn geraakt van de huidige arbeiders klassen, die vaak van allochtone afkomst zijn. Het Nivon bestaat tegenwoordig voornamelijk uit blanke middenstand Nederlanders, met voor Nivon Utrecht een leeftijd van gemiddeld tussen de 60 en 70. En dat is niet waarvoor het Nivon opgericht is, alhoewel het ook een prettig gevolg is van de activiteiten uit het verleden, dus er is niets mis mee.
Over het ideaal van een democratisch-socialistische maatschappij gebaseerd op vrijheid, gerechtigheid en gemeenschapszin kan je zeggen. Dat het idealen zijn die in wezen terug gaan op de “Vrijheid, Gelijkheid, Broederschap”-gedachte van de Franse Revolutie.
Vrijheid is in wezen in het verleden gerealiseerd geworden door de liberale bewegingen van de 19de eeuw, tegenwoordig uitgedragen door partijen als de VVD en D’66 die zeer sterk de nadruk zijn gaan leggen in de vrijheid van het nastreven van het eigen geluk, tegenwoordig ten kosten van de broederschapsgedachte, solidariteit en gemeenschapszin.
Gelijkheid is in ieder geval een maatschappij breed gedragen ideaal dat ieder individu gelijke kansen moet hebben in het leven. Het is de realiteit niet, maar we streven er op zijn minst naar. In praktijk raakt vaak het realiteit inzicht op de achtergrond door een overmaat van met onze eigen besognes bezig zijn, en het copen met de levensdruk van de moderne –druk-druk-druk maatschappij.
In een stads Nivon ligt relatief gezien meer de nadruk op het begrip Volksontwikkeling dan op Natuurvrienden werk. Het gaat er om het samen actief maarontspannend actief bezig zijn met dingen die voor een beter evenwicht tussen hoofd hart en handen van de individuele mens en daarmee ook tussen mensen onderling en de samenleving als zodanig.

Wat is nu volksontwikkeling en wat bevorderd volksontwikkeling?

 1. Vanuit het voorgaande is zou je zeggen dat in het tegenwoordige tijdsgewricht het begrip “broederschap/solidariteit/gemeenschapszin” van belang is om te bevorderen in de activiteiten die we uit dragen en willen gaan uitdragen.
 2. Om iets aan de voortschrijdende vergrijzing te doen zouden we ons meer toegankelijk moeten maken voor allereerst de Nivon leden die nog volop in het arbeidsproces staan, en die we meer innerlijke rust en evenwicht en een gevoel van gemeenschaps zin zouden kunnen bieden, cq. elkaar doen bieden.
 3. We zouden ons meer toegankelijk moeten maken voor de tegenwoordige onderliggende klasse en de “verworpenen der aarde” in onze maatschappij.

In praktische zin lijkt het ons zinnig:

 • allereerst het een levenservaringen uitwisselingsgroep te gaan opzetten, die in de avond uren gaat draaien.
 • ten tweede tot een samenwerking met Wishing Well West te komen, cq. mensen uit de sociale woningbouw rondom de Kanaalstraat uit te nodigen mee te doen aan de levenservaringendelengroep, en wellicht aan andere nivonactiviteiten, zoals de zijdeschildergroep, muziekgroep, boekbind club, wandelgroepen en de yoga, een fietstochtje naar het Natuurvriendenhuis in Lage Vuursche otgsnidseren met wat aktiviteiten aldaar, welicht een culturele aktiviteiten dag in de stad utrecht zelf, door gezamenlijk een paar bijzondere locaties te bezoeken en rondgeleid te worden, bijvoorbeeld het Sint-Eloyengasthuis (smedengildehuis), de oude hortus (vrij toegang voor Nivon-leden), de AAFab blokfluitfabriek.
 • ten derde meer samenwerking te zoeken met onder andere Natuurvriendenhuis Koos Vorinkhuis in Lage Vuursche.
 • ten vierde wellicht een open met elkaar koken- en etengroep, spelletjesavond etc…. en welke andere ideeën we kunnen uitwerken?
 • ten vijfde meer maatschappelijk relevant proberen te worden. Dat is wat verdere toekomstmuziek, maar het gaat over relevante bewegingen in de maatschappij te ondersteunen enbevorderen en er mee samen te werken.

Meer bestuursleden gezocht

Het huidige bestuur van drie personen, wil graag uitgroeien naar een groep van minimaal vijf personen. Met name zijn we voor het volgende bestuursjaar op zoek naar een nieuwe webbeheerder en iemand die de verzorging van nieuwsbrieven op zich wil nemen. Ook iemand die actief in het opzetten van nieuwe activiteiten wil meedraaien, is meer dan welkom.
Lijkt het je leuk om binnen ons bestuur één of meer van bovenstaande werkzaamheden op je te nemen, neem dan contact met ons op. Het geeft een leuke, zinvolle bezigheid en de afdeling is er blij mee. Het huidige bestuur is natuurlijk beschikbaar om je te helpen. Het bestuur bestaat momenteel uit 3 leden en komt doorgaans eens per 2 maanden bij elkaar.
Het kan een mooie aanvulling zijn voor je CV. Het vergt weinig tijd en is daardoor goed te combineren met andere bezigheden.
Heb je belangstelling, weet je iemand die het kan of wil doen of wil je meer weten, neem dan contact op met Eugene van Well.

Nieuw bestuur

Per 27 mei 2021 is een nieuw bestuur aangetreden, dat bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Eugene van Well
Secretaris: Annemarie van den Bogert
Penningmeester: Nelly Manders
Als gast en kandidaat-bestuurslid neemt Bart van Ginniken ter kennismaking deel aan de bestuursvergaderingen.

Djoko Draaisma en Anne Marie van der Werf hebben per deze datum hun functie neergelegd. Het nieuwe bestuur dankt hen hartelijk voor hun jarenlange inzet, evenals Janjaap Luijt die het komende bestuursjaar buiten het bestuur de website zal blijven verzorgen.

Jaarverslag Nivon Utrecht 2020

Inleiding
Voor zowel bestuur als activiteitengroepen stond 2020 bijna geheel in het teken van de Corona-pandemie. De meeste groepen hebben tot half maart 2020 activiteiten kunnen organiseren en uitvoeren, daarna lag er veel stil. Het bestuur is regelmatig virtueel samengekomen, met name voor de voortgang in de zoektocht naar nieuwe bestuursleden. Daarnaast zijn er contacten geweest met onze verhuurder, Dijckzigt (Ton Mackaay) om de nieuwe huurprijs af te spreken nu de externe huurders van de ruimte zelfstandig afspraken hebben met Dijckzigt.

Bestuur
Gedurende 2020 bestond het bestuur uit:

 • Janjaap Luijt, bestuurslid, financiën en website (aftredend in 2022)
 • Kees Blomhert, bestuurslid, agendabeheer (afgetreden 19 oktober 2020)
 • Anne Marie van der Werf, secretaris (aftredend in 2021
 • Djoko Draaisma, voorzitter (aftredend in 2021)

Het bestuur heeft totaal met 7 kandidaat bestuursleden kennisgemaakt. Daarvan hebben 3 kandidaten aangegeven Nivon Utrecht verder te helpen door een nieuw bestuur te vormen. De 3 personen komen voort uit 2 activiteitengroepen. Na de ALV (september 2020) werd door de aanwezige leden geopperd om elke groep iemand te laten afvaardigen. Met de huidige 3 kandidaat bestuursleden treedt er een stabiel bestuur aan. Janjaap heeft aangegeven de website nog blijvend te kunnen beheren.

De Algemene Ledenvergadering heeft niet in het voorjaar van 2020 plaatsgevonden maar hebben we moeten doorschuiven naar september 2020, een kort tijdsvak waarin het mogelijk was om samen te komen mits men zich hield aan de richtlijnen. We hebben de ALV corona-proof kunnen realiseren.

Ledental 2020
Voor afdeling Utrecht is het aantal leden in 2020 wederom gegroeid ten opzichte van 2019.

Ledenaantal 2017 2018 2019 2020
0 tot 6 jaar 30 0 tot 6 jaar 15 20 18
6 tot 26 jaar 217 6 tot 16 jaar 163 199 232
16 tot 25 jaar 104 95 124
26 jaar en ouder 1023 26 jaar en ouder 1093 1156 1369
Totaal 1285 Totaal 1375 1480 1743

NB in 2017 andere indeling van leeftijdsgroepen dan nu.

Kascontrole
De kas is gecontroleerd door de kascommissie, bestaande uit Yvonne Abels en Ardy Kuiper.

Website
Janjaap Luijt beheert de website.

Nieuwsbrief
In 2020 zijn 5 digitale nieuwsbrieven verschenen.

Activiteiten
Muziekgroep Jeu-di
Op 12 januari zorgde Jeudi opnieuw voor een muzikale omlijsting van de nieuwjaarsreceptie van Nivon Utrecht. Er werden 6 stukken gespeeld, daterend van de middeleeuwen tot de tegenwoordige tijd. Daarna zijn we elke donderdag lekker gaan spelen tot er opeens half maart een kink in de kabel kwam met een verbod op samenkomsten in verband met de uitbraak en verspreiding van Covid 19. Dat was om veel redenen een fikse tegenvaller. Tot de zomer kon er niet meer gespeeld worden en pas na de zomervakantie konden we vanaf 3 september de repetities hervatten. Daaraan voorafgaand hebben we een “corona-protocol” opgesteld, zodat we bij de repetities veilig konden spelen en we ons ook bij aankomst en vertrek aan de regels konden houden.
De aanwezigen waren heel erg blij om weer te kunnen spelen, want hadden het samen musiceren enorm gemist. Toch heeft een flink aantal leden van het orkest met spijt moeten besluiten om niet deel te nemen vanwege de eigen gezondheid of die van huisgenoten.
Dat gold ook voor Betsie Heijmen, jarenlang de coördinator van het orkest, maar zij gebruikte dit moment ook om definitief de lier (in haar geval de altblokfluit) aan de wilgen te hangen, een voornemen waar ze al een tijdje mee rondliep. Rosita heeft ons in de periodes dat we niet konden spelen regelmatig voorzien van nieuwe stukken, grappige muziekstukjes etc om ons een beetje aan het spelen te houden.
Vanaf 3 september hebben we in klein comité (iets meer dan het halve orkest) een aantal weken enorm fijn kunnen spelen, maar helaas kwam er weer een speelverbod. Toen het 19 november weer mocht is Jeudi meteen weer begonnen. Dat was helaas van korte duur want 10 december was alweer de laatste keer, omdat we opnieuw te maken kregen met een lockdown.

Yoga
In 2020 zijn de yoga-bijeenkomsten, wanneer dit mocht, bij elkaar geweest en dit ging goed. De groep bestaat uit 14 personen in totaal verdeeld over twee tijdstippen: dinsdagochtend om kwart voor elf en donderdagmiddag om twee uur. Wanneer men niet fysiek samen mocht komen werd de yoga via zoom gebracht. Een aantal hebben dit als mooie alternatieve oplossing ervaren. De andere helft voelde daar niet voor. Iedereen vindt het leuk elkaar live te ontmoeten. Het sociale karakter is groot in de groepen. Het aantal mensen is constant. Er is vertrouwen in de toekomst.

Boekbinden
De boekbind(en papierkunst)club bestaat uit een (kern)groepje van 4 mensen, waarbij een enkel keertje iemand aanschuift die we dan helpen met een boekbind, boekrestauratie of kartonnage klusje. Een vijfde lid heeft begin 2020 helaas moeten afhaken wegens steeds slechter worden ogen. We komen het hele jaar door bij elkaar op vrijdagen van 10-12 u. Handboekbinden zou je een meditatief ambachtelijke bezigheid kunnen noemen. Je leert een ambachtelijke vaardigheid aan die om rust, aandacht en een geduldige ontspannenheid vraagt, waar je je tactiele geheugen en ambachtelijke vaardigheden steeds verder in ontwikkelt en blijft ontwikkelen. De moderne mens vergeet hoe met met zijn vingers te denken. Je juist wel met een dergelijke vaardigheid bezig te houden maakt je voor ons gevoel tot een completer, in een beter evenwicht blijvend mens.
Iedere deelnemer heeft zijn eigen graad van vaardigheden in, waar we elkaar, maar ook nieuwkomers, die meer dan welkom zijn, in helpen zich te ontwikkelen. Voor Nieuwkomers hebben we, indien gewenst, een speciale opstart module, waarin je een klein boekje maakt dat tevens een reminder vormt voor de volgorde waarin je de dingen het beste kan doen.
Elke deelnemer is in principe met zijn eigen projecten bezig, waar we elkaar waar nodig bij helpen of adviezen geven. Lopende Projecten zijn:
1 Bordspel maken op basis van Origami modellen inclusief diverse bijbehorende Kartonnages (diverse doosjes en bord)
2 Twee deelnemers binden jaargangen tijdschriften in en doen incidenteel aan boekrestauratie en bijzondere boekbindprojecten.
3 De vierde deelnemer richt zich voornamelijk op boek- en bladmuziek restauratie.
Van de opgeheven boekbindclub van Nivon Almere hebben we afgelopen jaar een gietijzeren boekenpers en vooral een mechanisch maar wel professioneel snijapparaat gekregen, waardoor we nu een redelijke complete set aan apparaten bij elkaar hebben van een uitstekend niveau, waar meerdere technieken mee mogelijk zijn. De schenkers zouden nog een keer langskomen, maar door corona is dat op een wat langer baan verschoven.
Met zijn vieren slagen we er prima in een verantwoorde omgang met corona te vinden, zeker om dat 1 van ons in de gezondheidszorg werkt, en dus een groter verantwoordelijkheid heeft, en we allen tot de favoriete doelgroep van het virus hoort. Toch zijn er flinke hiaten gevallen in de periodes dat we bij elkaar konden komen. Op het moment van dit schrijven zien we allen naar uit naar het moment dat we, ijs, weder en overheid dienende, weer op kunnen starten.

Voorjaar- en najaarswandelingen
Kees Blomhert en Saskia Destombes hebben in 2020 vier wandelingen georganiseerd. Twee voorjaarswandelingen en twee najaarswandelingen.
Vanwege de opgelegde beperkingen ten gevolge van corona en de daarmee gepaard gaande aangescherpte maatregelen was het even zoeken naar geschikte data voor de wandelingen. Wij hebben de keus gemaakt om de voor- en najaarswandelingen door te laten gaan, al moesten we soms afwijken van onze eerste planning. We hebben de eerste Voorjaarswandeling, die gepland stond op 22 maart door laten gaan. We hebben de Groene Wissel Den Dolder gelopen. Ongeveer 16 kilometer. Het was een stralend zonnige dag. We liepen de tocht met 7 wandelaars.
Onze 2e Voorjaarswandeling, de Meijendeltocht, hebben we uit moeten stellen en hebben we verplaatst naar een datum na de zomer. De wandeling stond gepland op 10 mei, maar alle activiteiten vanuit NIVON Utrecht mochten/konden geen doorgang vinden. We hebben de prachtige Meijendel wandeling op 13 september gelopen. We waren in totaal met 4 wandelaars. Door alle corona gedoe liepen er minder mensen mee. Maar opnieuw was het op 13 september een stralend zonnige wandeldag.
Meestal hebben we een gemiddeld aantal wandelaars van ongeveer 8 a 10 personen. Dat was in het coronajaar 2020 aanmerkelijk minder. Wel is het zo dat wij als enige de wandelingen door hebben laten gaan.
Onze eerste najaarswandeling , De Warnsborn vanuit Arnhem naar Oosterbeek, was op 15 oktober. Een regenachtige dag (verslag staat op de NIVON site). We wandelden met z’n vieren. Onze 2e najaarswandeling, De Trage Tocht Maarn was op 22 november. We waren deze wandeldag met 5 personen. Ook hiervan is het verslag te vinden op de NIVON site. Onze samenwerking is goed. We kunnen samen goed plannen en het voorlopen van de wandelingen doen we met plezier.

Wandelweekend 2020
In 2019 boden Lida, Denise en Yvonne zich aan om het wandelweekend van 2020 te organiseren. Het leuke van deze nieuwe constructie was, dat een ieder zich kon richten op waar zij goed in is. Samen hebben wij de plek uit gekozen. Dat werd Eikhold in Heerlen. Denise wilde de wandelingen wel begeleiden en Yvonne zorgde voor de reserveringen. Het overleg vond via de app plaats. Lida zorgde voor de verbinding en de feedback tijdens het overleg. Corona bracht een andere beweging. We deden het rustig aan en hielden alle informatie over wat wel/niet kon goed in de gaten. Uiteindelijk gaven 9 mensen zich op om aan het weekend deel te nemen, want een aantal wandelaars hadden toch wel zin om eens wat langer en met andere mensen te wandelen. Alles was geregeld en op 1,5 meter afstand. Wat was anders? Er mocht niet gekookt worden en we zouden dit op lossen door uit eten te gaan, per overnachting betaalden wij 12,50 extra en was er een kleine groep bezoekers in het huis.
Door omstandigheden zijn we uiteindelijk met 4 personen gaan wandelen. Het was fijn dat het door kon gaan omdat Agniet het geen probleem vond om de wandelingen te begeleiden. Denise kon vanwege privéomstandigheden niet.
Het was de eerste keer dat er met een kleine groep werd gewandeld. Dat had ook iets. Het waren mooie wandelingen in een heuvelachtig gebied.
We hopen dat het er voor 2021 anders uit gaat zien.

Wandel2daagse
Dit heeft niet plaatsgevonden. De organisatoren (Teun, Ria en Tiane) hebben besloten om te stoppen met het organiseren van de wandel2daagse. De bedoeling was om in het weekend van 29 en 30 november de laatste feestelijke wandel2daagse naar De Banjaert te organiseren. Helaas heeft het Covid-virus dit verhinderd. Na 10 jaar is de wandel2daagse helaas gestopt. Dank Teun, Ria en Tiane voor de organisatie van de laatste jaren!

LAW
In 2020 hebben twee wandelingen plaatsgevonden (men loopt het Limespad). In januari 2020 de afstand Rhenen-Elst, in februari de afstand Wijk bij Duurstede-Elst. Contactpersonen zijn Thijs Nootenboom en Marian Bode.

Culturele dag
Deze heeft in 2021 niet plaatsgevonden.

Zijdeschilderen
De zijdeschildergroep is 3 keer bij elkaar geweest in verschillende samenstellingen, ieder maakt een eigen keuze in verband met corona. Wel is er een nieuwe deelnemer bijgekomen. De groep telt nu 9 deelnemers. Zodra het weer kan start de groep in 2021 weer op want iedereen mist de gezellige woensdagochtenden.

Leeskring
De Leeskring bestond aan het begin van 2020 uit 8 àa 9 personen. Normaliter komen we 6 of 7 keer per jaar bij elkaar. Dat is 1 keer per 6 weken. Tijdstip vrijdag ochtend van 10.30 uur tot 12.00 eventueel 12.15 uur. We zijn in dit jaar door de coronaperikelen maar 3 keer bijeengekomen. Voor die bijeenkomsten hebben we gelezen:
• Het bezoek van de lijfarts van Per Olov Enquist
• De tuin van de avondnevel van Tan Twan Eng
• Kikkers van Mo Yan
Voor de daaropvolgende bijeenkomst lazen we:
• Dorsvloer vol confetti van Franca Treur
Dit laatste boek hebben we niet kunnen bespreken door de coronamaatregelen. Van bijeenkomsten via Zoom of Teams, hebben we, ook vanwege onbekendheid van de leden ermee, afgezien. Of we het laatste boek dan alsnog bespreken, of weer een nieuw boek kiezen dat moeten we nog overleggen. Het aantal deelnemers moet liefst niet groter zijn dan 10 personen. Er staan nu 15 namen op de lijst. Misschien komt dat omdat door de coronabeperkingen men wat meer ging lezen en dus belangstelling kreeg voor de leesgroep. De inschatting is dat het tzt wel minder zal worden. Niet iedereen komt altijd maar, indien wel het geval, dan is 15 te veel. Zodra we weer kunnen starten zullen we dat onderling bespreken.

Gebruik van het Nivon Centrum
In 2020 is met verhuurder Dijckzigt overeen gekomen om de externe groepen, die onder de vlag van Nivon Utrecht huurden, zelfstandig te laten huren bij Dijckzigt. Ons bestuur hoeft zich dan niet meer bezig te houden met bemiddeling. Hierdoor is de huur die we betalen ook lager vastgesteld.
Eén à twee keer per jaar is er samen met schaakvereniging Dijckzigt, een schoonmaak van de ruimte.

Activiteiten kunnen weer opstarten

Op 6 mei heeft het kabinet een aantal versoepelingen aangegeven van de maatregelen rondom het Corona-virus dmv een routekaart. Daarin staat aangegeven dat naar verwachting (als het virus onder controle blijft) vanaf 1 juni a.s. ook culturele instellingen open mogen, onder voorwaarden die het Rijk stelt. Vanaf 1 juni kunnen we daarom weer in het […]

Kees Blomhert gestopt

Kees Blomhert heeft aangegeven zijn bestuursfunctie neer te leggen.
Het bestuur dankt hem voor zijn inzet binnen het bestuur, met name voor het agendabeheer van de activiteiten en de contacten met de verhuurder.
Kees blijft betrokken bij de voorjaars- en najaarswandelingen.

Bestuur Nivon afdeling Utrecht

Kort verslag ALV 2020

Maandag 21 september 2020 heeft afdeling Utrecht van het Nivon de uitgestelde Algemene Ledenvergadering gehouden. Er waren slechts 14 leden aanwezig, wat het afstand houden uiteraard ten goede kwam. Na de vergadering hebben de aanwezigen uitgebreid gesproken over de toekomst van de afdeling. In het voorjaar verloopt van twee bestuursleden de zittingstermijn en zij hebben al te kennen gegeven geen tweede termijn aan te gaan, omdat ze plannen hebben naar elders te verhuizen. Ook overweegt de penningmeester af te treden in het voorjaar. Daarom roept het bestuur met klem kandidaat-bestuursleden op om zich te melden. Om beter inzicht te krijgen in de verschillende bestuursfunctie zullen de leden binnenkort de functieprofielen kunnen raadplegen op de website.
Naast het gebrek aan bestuursleden, kampt de afdeling ook met problemen met de huisvesting. De locatie van het Nivon-centrum aan de Boorstraat voldoet, maar is op de lange termijn financieel niet houdbaar. Vandaar dat het huidige bestuur blijft zoeken naar een betaalbaar alternatief.

Het volledige verslag van de vergadering krijgen de leden per nieuwsbrief toegestuurd.