Kort verslag Algemene Ledenvergadering NIVON Utrecht 13 april 2023

Om half 6 is de avond gestart met een maaltijd, heerlijke knolselderij soep met brood en verschillende hapjes. Hiervoor kon men zich van tevoren opgeven. Het was een gezellig samenzijn.

Vervolgens werd de De VPRO Tegenlicht documentaire van Antropoceen naar Symbioceen vertoond. Na de film ontstond er een levendig gesprek onder de aanwezigen over dit onderwerp. Wat kunnen wij vanuit het Nivon uitdragen en bijdragen..

Om 19:30 begon het officiële gedeelte. Er waren 11 aanwezigen. Onze afdeling Utrecht heeft 1650 leden. De opkomst was dus eigenlijk erg laag. Toch was het heel gezellig, leerzaam en nuttig. Zeker een aanrader voor volgend jaar.

Belangrijkste punten uit de vergadering:

 • Verslag ALV 2022 is unaniem goedgekeurd.
 • Onze penningmeester was aftredend. Hiervoor zijn afspraken gemaakt om de overdracht aan de nieuwe penningmeester te regelen, en ook te zorgen dat hij ondersteuning krijgt bij het oppakken van deze taak
 • Onze interim secretaris was eveneens aftredend. Maar blijft aan als bestuurslid, en als coordinator buitenactiviteiten, wat ze al uitvoerde. De secretaristaken worden voorlopig onder het bestuur verdeeld.
 • Begroting 2023 en financieel jaarverslag. Uitgebreid toegelicht, vragen beantwoord, en goedgekeurd door de kascommissie. Vervolgens ook aangenomen door de vergadering.
 • Twee leden zijn verkozen door de vergadering om volgend jaar zitting te nemen in de kascommissie.
 • Bestuurssamenstelling in 2023:
  – voorzitter: Eugene van Well
  – secretaris: Taken worden verdeeld over de zittende bestuursleden
  – penningmeester: Vacante functie, stappen voor opvolging worden genomen
  – coördinator buitenactiviteiten: Saskia Destombes
  – algemeen bestuurslid: Yvonne Abels
  – Vrijwilliger (geen bestuurslid) voor de website en rondzendmails: René Smit
 • Benoeming afgevaardigden voor de Nivonraad, waar het algemeen beleid van de NIVON wordt bepaald. Eugene van Well, Madelon Haanskorf en Saskia Destombes. Reserve zijn: Yvonne Abels, Klaas Smit en Wobke van der Kolk.
 • Concept jaarverslag NIVON Utrecht 2022 goedgekeurd.
 • Nieuwe activiteiten
  – Er is een 2e impuls gegeven aan de Levensverhalen club.
  – In april 2022 is een start gemaakt met maandelijkse etappes van het Marskramerpad.
  – In april 2023 is een eerste museumactiviteit geweest.
  – Op 20 mei is een excursie naar de Moeras en stinzenplanten tuin in Westbroek met een interessante lezing.
  – Op 10 juni staat een bezoek aan het landgoed Renova gepland.
 • Rondvraag en nagekomen punten.

Tijdens de gesprekken bleek dat er onder de aanwezigen mensen waren die willen ondersteunen bij penningmeesterschap en culturele en museum-activiteiten.

De ALV werd unaniem als zeer prettig en ontspannen ervaren. Een stevig applaus als einde van de vergadering.

Na de ALV was nog tijd voor een gezamenlijk bijeen zijn onder het genot van een drankje. Een gezellige afsluiting van deze geslaagde avond.